5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” 04.05.2007 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ilgili üç yönetmelik de çeşitli tarihlerde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu kanun gereği düzenlenen yönetmeliklerin uygulama girmesinden sonra, kamu kuruluşlarının bu yasaya ve yönetmeliklere tabii olup olmadığı konusunda tereddütler oluşmuş, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan toplantılar sonucunda kamu kuruluşlarının dolayısıyla üniversitemizin de;

– İnternet Toplu Kulanım Sağlayıcısı
– Yer Sağlayıcısı
– İçerik Sağlayıcısı

Olduğu ve kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği anlaşılmış olup, bu sorumluluk ve yükümlülükler şunlardır;

1. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcısı olarak, 26687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 4–1 maddesine göre,

a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişim önleyici tedbirler almak,
b) İç Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerimizde kaydetmek.

Bu durumda, her birimimizin internet kullanıcılarının listesini düzenlemek, yetkisiz kişilerin ağa girişini engellemek ve yönetmeliğin 4-1-e maddesinde belirtilen, kullanıma başlama-bitiş tarih ve saati ile tekil ağ cihaz numarasını(MAC adresini) tutmak zorunluluğu bulunmaktadır.

2. Yer Sağlayıcı olarak, 26680 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 7-1 maddesinin aşağıdaki bentlerine göre,

a) Yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Başkanlık, adli makamlar veya hakları ihlal edilen kişiler tarafından haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla,

c) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

Burada önemli olan nokta, c bendindeki yükümlülüktür. Çünkü burada belirtilen “yer sağlayıcısı trafik bilgisi” aynı yönetmeliğin 3. maddesinde şöyle tanımlanmıştır:

ş) Yer sağlayıcı trafik bilgisi: İnternet ortamındaki her türlü yer sağlamaya ilişkin olarak; kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih ve saat bilgisi, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi (GET, POST komut detayları) ve sonuç bilgileri gibi bilgileri,
Bu bilgilerin altı ay boyunca, bütünlüğünü bozmadan zaman damgası ile saklamak
alt yapı ve teknik bilgi gerektirmektedir. Bilindiği üzere bir çok birimimizin web sayfası Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın denetimindeki sunucularda tutulmaktadır ve bu sayfalarla ilgili olarak yönetmeliklerde tarif edilen bilgilerin tutulması da bu birimimiz tarafından yapılacaktır.

Ancak, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının denetimindeki sunucularda başka, birimlerde barındırılan sunucular ve denetimi ilgili birimde olan web sayfaları bulunmaktadır. Bu tür web sayfaları olan birimlerimiz, bahsedilen kanun ve yönetmeliğin gereklerini yerine getirecek altyapıyı kurmak ve istenen bilgileri tutmak zorundadır.

3. İnternet ortamında yayınlanmakta olan bir web sayfası olan herkes “İçerik Sağlayıcı” olarak kabul edilmektedir. Bu durumda üniversitemiz tüzel kişiliği ve kişisel web sayfası olan herkes içerik sağlayıcı yükümlülükleri ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu sorumluluklar ve yükümlülükler,26680 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 6. maddesinde şöyle tanımlanmıştır:

(1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.

(2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise, genel hükümlere göre sorumludur.

Yukarıda bahsi geçen kanun ve yönetmeliklere uygun hareket edilmesini, gereken tedbirlerin alınmasını, bu yazı içeriğinin konu ile ilgili herkese duyurulmasını önemle ve saygıyla rica ederim.

Prof.Dr. Nusret ARAS
Rektör

Yayın Tarihi : 2008-04-09