T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
BİLİŞİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ankara Üniversitesi’nin bilişim ile ilgili tüm faaliyetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacıyla kurulmuş olan Bilişim Komisyonu’nun görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2- Bu Yönerge; Ankara Üniversitesi’nin bilişim ile ilgili tüm faaliyetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacıyla kurulmuş olan Bilişim Komisyonu’nun görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak:

Madde 3- Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-1 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4- Bu Yönergede yer alan;

a) Üniversite: Ankara Üniversitesi’ni,

b) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörü’nü,

c) Komisyon: Bilişim Komisyonu’nu,

ç) Başkan: Bilişim Komisyonu Başkanını,

d) Üye: Bilişim Komisyonu Üyesini,

e) Yönerge: Bilişim Komisyonu Yönergesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Oluşumu ve Görevleri

Komisyonun Oluşumu ve Görev Süresi:

Madde 5- Komisyon, Üniversitenin akademik ve idari birimlerinden Rektör tarafından belirlenecek bir başkan ve 10 üyeden oluşur.

Komisyon, görevlerini daha etkin gerçekleştirebilmek için alt komisyonlar kurabilir. Alt komisyon üyelerini kurum içerisinden ve/veya kurum dışından seçebilir.

Komisyon, bilişimden sorumlu Rektör Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

Madde 6- Başkan ve üyelerin görev süresi 3 yıldır. Başkan ve üyeler komisyona tekrar seçilebilirler, süresinden önce herhangi bir şekilde ayrılan başkan veya üyenin yerine atanan, kalan süreyi tamamlar.

Komisyonun Görev ve Yetkileri:

Madde 7- Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üniversitenin bilişim vizyon ve misyonunun oluşturulması,

b) Üniversitenin stratejik planlarının hazırlanmasında bilişim alanıyla ilgili desteğin verilmesi,

c) Üniversitede bilişimle ilgili iş akışı, görev ve sorumlulukların düzenlenmesi için önerilerde bulunulması,

ç) Bilişimle ilgili yönetmelik, yönerge ve talimatların oluşturulması, mevcut olanların gözden geçirilmesi, gerekirse yeniden düzenlenmesi için önerilerde bulunulması,

d) Bilişimle ilgili personel planlamasının oluşturulmasında katkıda bulunulması,

e) Bilişimle ilgili donanım ve yazılımın daha yerinde ve verimli kullanımına dair planlama, alım, kullanım ve işletme, uyarlama ve geliştirmeye ilişkin faaliyetlerin koordineli ve etkin biçimde yürütülmesi çalışmaları için destek verilmesi ve önerilerde bulunulması,

f) Bilişim alanında geliştirilecek kurumsal projeler için ilgili birimlere danışmanlık yapılması ve önerilerde bulunulması,

g) Bilişim alanında kurumsal performans ölçeklerinin oluşturulup takibinin ve değerlendirmesinin yapılmasıdır.

Sekretarya Hizmetleri:

Madde 8- Komisyonun idari, yazışma ve dosyalama işleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Toplantı Zamanı:

Madde 9- Komisyon, en az ayda bir defa toplanır. Başkan, ihtiyaç duyduğunda komisyonu olağan dışı toplantıya çağırabilir.

Karar Yeter Sayısı:

Madde 10- Karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar açık oylama ile alınır.

Toplantıya Katılım:

Madde 11- Başkan ve üyelerin mazeretleri haricinde toplantılara düzenli olarak katılmaları esastır. Toplantılara mazeretsiz olarak üst üste 2 kez, yıl içinde ise toplamda 5 kez katılmayan üyelerin üyelikleri düşer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başkan

Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Madde 12- Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

Komisyonu yönetmek ve temsil etmek,
Toplantıya katılamadığı durumlarda yerine komisyon üyelerinden birini vekil olarak tayin etmek,
Komisyonun gündemini belirlemek,

ç) Görev dağılımı yapmak,

Alınan kararları ilgili Rektör Yardımcısına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük:

Madde 13- Bu yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği ?/?/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 14- Bu yönerge hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.