İdari İşler Grubunun Görevleri
• Daire Başkanının randevu, ziyaret, toplantı, günlük program, ulaşım ve iletişim hizmetleri,
• Gelen ve giden evrak kayıt ve dosyalama ve arşiv işlemleri,
• Başkanlık Beyas sorumluluğu, kullanıcılarının eğitimi ve sorunlarının çözümü,
• Bilgi edinme işleri,
• Tütün mamulleri kullanımı ceza ve takip işleri,
• Muhtelif yazışmalar,
• Mezun Sistemine kayıtların takibi,
• Başkanlık web sayfasının yönetimi,
• Bilişim komisyonu sekreterliği,
• Başkanlık personelinin işe başlama, işten ayrılma, izin, rapor vb. kişisel ve özlük konuları ile ilgili yazışmalar ve kayıtların tutulması,
• Başkanlık stratejik plan, bütçe (cari+yatırım+performans) hazırlama ve muhtelif raporların hazırlanması,
• Kalite sertifikasyon çalışmaları,
• Başkanlık iç kontrol çalışmaları,
• Üniversitemiz aday memur eğitim programında ders verme,
• Başkanlık bünyesinde çalışan işçi kadrosundaki personelin puantaj işlemleri,
• Kısmi zamanlı öğrenci (işe alım/puantaj vs.) işlemleri,
• Başkanlık ilk yardım sorumluluğu,
• Muhtelif toplantı organizasyonları,
• Temizlik ve muhtelif taşıma işleri,
• İhtiyaç duyulan eğitimlerin takibi ve yönetimden talep edilmesi,
• Diğer birimler ile eş güdüm,
• Amirlerinin vereceği benzer görevlerin yerine getirilmesi.