Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla
internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine
ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
b) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,
c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,
ç) Erişim sağlayıcı: İnternet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına internet
ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya tüzel kişileri,
d) Filtreleme sistemi: İnternet ortamında web adresi, alan adı, IP adresi, kelime ve benzeri
kriterlere göre erişimi engelleyen yazılımları ve donanımları,
e) Erişim kayıtları: Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş
zamanını ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi)
gösteren bilgileri, hedef IP adresi, bir veya birden fazla IP adresinin portlar aracılığı ile
kullanıcılara paylaştırılması yöntemi ile sunulan internet erişim hizmetinde kullanıcıya tahsis
edilen gerçek IP ve port bilgilerini,
f) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve
kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
g) İnternet toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı
kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
ğ) İşyeri: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerçek veya
tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen umuma açık yeri,
h) İzin belgesi: Mülki idare amiri tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp
faaliyet göstermesi için verilen izni,
ı) Kanun: 5651 sayılı Kanunu,
i) Mülki idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil
ilçelerde kaymakamı,
j) Sabit IP adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak için
kullandıkları, zamana, oturuma göre değişmeyen ve sistem yöneticisi tarafından belirlenip
tanımlanan ve değiştirilebilen IP adresini,
k) Sorumlu müdür: İzin belgesi sahibinin işinin başında bulunmadığı zamanlarda onun yerine
yetkili olan kişiyi,
l) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı: İnternet salonu ve benzeri umuma açık
yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya
bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların
oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
m) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,
n) Denetim komisyonu: Mülki idare amirinin onayı ile valilik veya kaymakamlıklarda bilgi
işlem şube müdürlüğü, şefliği veya bu birimlerin bulunmadığı ilçelerde yazı işleri müdürlüğü
başkanlığında sorumluluk bölgelerine göre emniyet veya jandarma, belediye başkanlığı veya il
özel idaresi, milli eğitim müdürlüğü, sağlık müdürlüğü temsilcilerinden oluşan beş üyeli
komisyonu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Sorumluluklar
İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 4 – (1) İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:
a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme
sistemini kullanmak.
b) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile
saklamak.
c) Kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılar, kısa mesaj
servisi (sms) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kurmak.
(2) İnternet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici
tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sisteminin yanı sıra, ilave tedbir olarak güvenli
internet hizmeti de alabilirler.
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri
şunlardır:
a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak,
b) Ailenin ve çocukların korunması ile konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici
tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini ve güvenli internet hizmetini kullanmak,
c) Kullanılan içerik filtreleme sistemini aktif ve güncel halde bulundurarak, herhangi bir
müdahale ile devre dışı kalmasını önlemek,
ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak, sabit IP kullanmak ve sabit IP değişikliklerini on beş
gün içerisinde mülki idare amirliklerine bildirmek,
d) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile
saklamak,
e) (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve
gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri iki yıl
süre ile saklamak,
f) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre işyerinin kapatılmasının veya devrinin
on beş gün içinde yetkili mülki idare amirliğine bildirmek ve izin belgesini teslim etmek.
İşyerlerinin açılması
MADDE 6 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek
isteyen gerçek ve tüzel kişiler, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte
belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare
amirliklerine bir dilekçe ile başvurur.
(2) İşyerlerinin faaliyette bulunması için mülki idare amirleri tarafından Ek-1’de yer alan izin
belgesi verilir.
(3) İşyerlerinin açılması hususundaki başvurular mülki idare amirlikleri tarafından on beş gün
içinde sonuçlandırılır.
İzin alınmadan açılan işyerleri
MADDE 7 – (1) Mülki idare amirlerinden izin alınmadan açıldığı tespit edilen işyerleri, mülki
idare amirlikleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle resen
kapatılır.
İzin belgesi sahibi ve sorumlu müdür
MADDE 8 – (1) İzin belgesi sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere
bir sorumlu müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerinde sorumlu müdür görevlendirebilir.
Sorumlu müdür mülki idare amirliklerine bildirilerek izin belgesinde belirtilir.
(2) İzin belgesi sahibi veya sorumlu müdürlere, mülki idare amirliklerince yılda en az bir kez
bilgilendirme eğitimi verilir. Eğitimin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, İçişleri
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kurumun görüşü alınarak belirlenir.
(3) Bilgilendirme eğitimi valilik ve kaymakamlıkların bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri
veya olmayan yerlerde yazı işleri müdürlüğü bünyesinde yürütülür.
İşyerlerinde uyulması gereken kurallar
MADDE 9 – (1) İşyerlerinde uyulması gereken kurallar şunlardır:
a) 12 yaşından küçükler, ancak yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.
b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine
alınmazlar.
c) İşyerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemez, içilmesine müsaade edilmez. Hükme
aykırılığın tespiti halinde ilgililer hakkında 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun uygulanır.
ç) İşyerlerinde 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa
aykırı hareket edilemez.
d) İşyerlerinde 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19
uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır.
e) İşyerlerinde 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında
korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.
f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara
yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları
teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi
olabilecek çevrimiçi ve çevrimdışı (online-offline) oyunlar oynatılamaz.
ğ) Güvenlik amacıyla işyerlerinin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde yüksek çözünürlüklü (en
az 3 mega piksel) ve “IR” (gece görüşlü) kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla
elde edilen kayıtlar doksan gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi
ve kuruluşlara verilemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme ve Cezalar
Denetleme usul ve esasları
MADDE 10 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar;
a) Mülki idare amirlikleri bünyesinde oluşturulan denetleme komisyonu tarafından, 5 ve 9 uncu
maddelerde yer alan yükümlülükler ve şartlar açısından denetlenir. Denetim yapılırken
komisyonda bulunan görevlilerden en az üç üye hazır bulunur. Denetim sonucunda tutanak
düzenlenerek hazır bulunanlar tarafından yerinde imza altına alınır. Tutanağın bir sureti
denetlenen işyerinin sahibi veya sorumlu müdürüne imza karşılığında verilir.
b) Kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenir ve tespit edilen hususlar
gereği yapılmak üzere mülki idare amirliklerine bildirilir.
İdari yaptırımlar
MADDE 11 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı hareket ettiği
belirlenen ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara, mülki idare amiri tarafından ilk
ihlalde yazılı olarak uyarma; ihlalin devamı halinde üç güne kadar kapatma; ihlalin tekrarı
halinde ise bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası vermeye
mahalli mülki amir yetkilidir.
(2) 9 uncu maddeye aykırılık halinde mülki idare amiri tarafından, 4/7/1934 tarihli ve 2559
sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
uyarınca idari para cezası verilir.
(3) İdari para cezaları 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve
esaslara göre uygulanır.
İdari para cezasının tespitinde göz önünde bulundurulacak ölçütler ve cezanın
hesaplanması
MADDE 12 – (1) İdari para cezasının miktarı aşağıda sayılan ağırlaştırıcı ve hafifletici
nedenlerin varlığı ve etkisi göz önünde bulundurularak tespit edilir.
(2) Ağırlaştırıcı nedenler şunlardır:
a) İhlal sonucunda elde edilen ekonomik kazancın büyüklüğü,
b) İhlalin devam etmesi,
c) Tekerrürün varlığı.
(3) Hafifletici nedenler şunlardır:
a) İhlal sonucunda herhangi bir ekonomik kazanç elde edilmemiş olması veya elde edilmişse
önem derecesinin düşüklüğü,
b) İşyerinin kurallarına uymada geçmiş dönemde gösterdiği olumlu tutum.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uygulamaya ilişkin işlemler
MADDE 13 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara verilen izin belgelerine
ilişkin işlemler; valiliklerde bilgi işlem şube müdürlükleri, kaymakamlıklarda bilgi işlem
şeflikleri, bilgi işlem şefliği bulunmayan ilçelerde yazı işleri müdürlükleri bünyesinde
yürütülür.
(2) İzne ilişkin bilgiler otuz gün içinde mülki idare amiri tarafından Kuruma elektronik ortamda
veya yazılı olarak bildirilir.
(3) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların faaliyetlerinin herhangi bir şekilde sona
ermesi halinde durum üç gün içinde mülki idare amiri tarafından Kuruma elektronik ortamda
veya yazılı olarak bildirilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 1/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Toplu
Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı
yürütür.